Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 Pico Bello Outlet: gevestigd te Velserbroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34167383 handelend onder de naam Pico Bello Outlet 

2 Website: de website van Pico Bello Outlet, te raadplegen via www.picobello-outlet.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 

3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Pico Bello Outlet en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Pico Bello Outlet en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Pico Bello Outlet zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Pico Bello Outlet slechts bindend, indien en voor zover deze door Pico Bello Outlet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website Pico Bello Outlet afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

2 Er worden aparte verzendkosten gerekend.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Pico Bello Outlet kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Pico Bello Outlet afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

4 Pico Bello Outlet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Pico Bello Outlet en het voldoen aan de daarbij door Pico Bello Outlet gestelde voorwaarden. 

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pico Bello Outlet onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Pico Bello Outlet het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Pico Bello Outlet kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Pico Bello Outlet op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Pico Bello Outlet heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie 

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Pico Bello Outlet is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. 

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Pico Bello Outlet daarvan in kennis te stellen, zodat Pico Bello Outlet gepaste maatregelen kan nemen. 

Uitvoering Overeenkomst 

1 Zodra de bestelling door Pico Bello Outlet is ontvangen, stuurt Pico Bello Outlet de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Pico Bello Outlet is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

4 Indien Pico Bello Outlet de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden. De gestelde levertijden is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5 Pico Bello Outlet raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. Indien Klant een onjuist afleveradres opgeeft en de bestelling hierdoor niet afgeleverd kan Pico Bello Outlet hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Annuleren van een bestelling

Een bestelling kan binnen 24 uur na bevestiging geannuleerd worden. Hierna is de koop gesloten en wordt betaling verwacht. Dit om onnodig reserveren van artikelen te voorkomen. Graag bericht per e-mail als van de koop wordt afgezien.

Gratis verzending (alleen via DHL for You)

Bestellingen binnen Nederland boven € 50,- hebben een gratis verzending.
LET OP! Mochten er na ontvangst artikelen retour gezonden worden en het bedrag hiermee weer onder de gratis verzending grens komen, dan worden de verzendkosten verrekend met de retour gekomen artikelen.

Herroepingsrecht

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Pico Bello Outlet binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

2 Klant draagt de kosten voor het retourneren. Mits het gaat om een fout gemaakt door Pico Bello Outlet, dan kunnen de retourkosten verhaalt worden bij Pico Bello Outlet. U dient hierover van te voren contact op te nemen met Pico Bello Outlet. Als Klant echter heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de levering waar bij het plaatsen van de bestelling is gekozen, hoeft Pico Bello Outlet de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Materiaal vermelding is niet bindend, maar een extra service. Een foutieve vermelding van materiaal valt daarom ook niet onder een fout gemaakt door Pico Bello Outlet.  Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. 

Retouren of te ruilen artikelen welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende gefrankeerd te worden; onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. Het retourneren van artikelen geschiedt geheel en al voor risico van de klant, Pico Bello Outlet is niet aansprakelijk voor eventuele zoekgeraakte retouren en zal in dat geval dan ook geen creditering van het aankoopbedrag doen.

Wilt u een artikel omruilen voor een ander artikel of andere maat? Dat kan. De retourkosten zijn voor uw eigen rekening het opsturen nemen wij dan weer voor onze rekening. Dit kan eenmalig, bij verder ruilen vragen we opnieuw verzendkosten.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Pico Bello Outlet, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Pico Bello Outlet kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Pico Bello Outlet bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Pico Bello Outlet neemt geen kleding, schoenen en andere artikelen retour die sporen van gebruik vertonen of onherstelbare schade hebben. Let bij het passen van de artikelen hoe en waar u het past zodat het niet beschadigd. Ons retourbeleid geldt voor alle artikelen, exclusief artikelen met 61% korting en meer. Ondergoed, badkleding en sieraden mogen vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd worden. Retourneren vanuit het buitenland komt voor de kosten van de koper.  

Retourneren buiten de 14 dagen bedenktijd is niet mogelijk. Retouren die niet of niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. Pico Bello Outlet accepteert uitsluitend retouren die op de hierboven beschreven wijze aangemeld zijn.

 

Betaling 

1 Klant dient betalingen aan Pico Bello Outlet volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Pico Bello Outlet is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

1 Pico Bello Outlet staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Pico Bello Outlet er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 2 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant, binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling, Pico Bello Outlet daarvan in kennis te stellen.

3. Wij kunnen geen garantie geven op kapotte ritsen, drukkers, knopen, kraaltjes, e.d.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor verkeerd gewassen kleding: prints die vervagen door gebruik van droogtrommel, strijkijzer of verkeerde temperatuur vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
3.1. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. 
3.2 Materiaal vermelding is niet bindend, maar een extra service. Een foutieve vermelding van materiaal valt daarom ook niet onder de retourregels.

4 Indien Pico Bello Outlet de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten retour gezonden, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Pico Bello Outlet, dan kan hij bij Pico Bello Outlet per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

2 Pico Bello Outlet geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Pico Bello Outlet binnen 3 werkdagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

1 Pico Bello Outlet verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. 

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pico Bello Outlet gevestigd is. 

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Pico Bello Outlet

Dotterbloem 32

1991 KB  VELSERBROEK

e [email protected]

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.    Dag: kalenderdag;
8.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: www.picobello-outlet.nl
Statutaire naam: Pico Bello Outlet,
Dotterbloem 32
1991 KB  VELSERBROEK
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 34167383
BTW-nummer: NL002122876B85

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
•    de prijs inclusief belastingen;
•    de eventuele kosten van aflevering;
•    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
•    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
•    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
•    indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
•    de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
•    de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
•    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
•    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst 
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
    a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    b. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping 
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor ondergoed.
a)    die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)    die snel kunnen bederven of verouderen;
e)    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)    voor losse kranten en tijdschriften;
g)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)    betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)    waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c)    betreffende weddenschappen en loterijen.

 
Artikel 9 - De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a)    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b)    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Klant is zelf dus verantwoordelijk om juiste adresgegevens door te geven.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer dit melden bij Klant en het bedrag terugbetalen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten door de leverancier ligt niet bij de ondernemer.
7. Helaas komt het af en toe voor dat een artikel uitverkocht is terwijl dit nog niet op de website is verwerkt. Indien u een artikel besteld heeft dat reeds uitverkocht is, zullen wij u hiervan direct op de hoogte brengen middels een e-mail. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Onze excuses voor dit ongemak.
8. Pico Bello Outlet is niet aansprakelijk voor eventuele zoekgeraakte verzendingen bij de verzendleverancier. Bij het plaatsen van een bestelling bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor verzekerd versturen, zodat eventueel zoekgeraakte zendingen vergoedt worden. 

Artikel 13 - Betaling
1.    Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven dagen na bestelling.
2.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


Artikel 14 - Klachtenregeling
1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven per mail of telefonisch worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene voorwaarden Pico Bello opgesteld augustus 2008, update mei 2016.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »